CONTINGUT DEL DICCIONARI

  • Abast de la versió 7.* La part catalana del diccionari consta de 67256 lemes, 106303 accepcions, 20296 sinònims i 31064 equivalències català-alemany.
    La part alemanya del diccionari consta de 18803 lemes, 20798 accepcions, 10266 sinònims i 31064 equivalències alemany-català.
  • Estructura del diccionari